• Tüm Kategoriler
   • WhatsApp
   • Kapıda Ödeme

   Müşteri Hizmetleri

   KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

   İşbu aydınlatma metni, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanmış ve değerli müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın bilgisi ve onayına sunulmuştur.
    

   Veri Sorumlusu

   Göktuğ Paslanmaz

   Adres: Maltepe Mah.Fazıl Paşa Cad. Fazlıpaşa San.Sit.No:12 dük.16 zemin Zeytinburnu İSTANBUL

   www.havuzlubahcem.com alan adlı internet sitesi üzerinden başta binlerce Paslanmaz havuz malzemeleri ve Havuz ürünleri olmak üzere sizlere hitap eden binlerce aşkın ürünü en iyi fiyat ve en kolay şekilde siz değerli müşterilerimize ulaştırma hedefine sahip olan şirketimiz, kişisel verilerinizin gerek uluslararası mevzuata ve gerekse iç hukuka uygun bir biçimde güvence altına alınarak saklanmasına özen göstermektedir.

   Yine çalışanlarımız yönünden kişisel veriler, doğru ve etkin bir personel yönetiminin sağlanması ile çalışan memnuniyetinin optimize edilmesi amaçları ile mevzuata uygun bir biçimde bu kapsamda yer almaktadır.

   Bu amaçlar doğrultusunda şirketimiz ile çalışan, tüketici veya ticari sıfatla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, mevzuata uygun bir biçimde saklanacak, işlenecek, sınıflandırılacak veya yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

   Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Hukuksal Sebebi

   Şirketimizce kişisel verilerin toplanması ile ilgili olarak 3. Kişilerden herhangi bir şekilde veri alınmamakta; tamamen tarafınızca yapılan üyelik işlemleri, bilgi formları, sipariş esnasında verilen bilgiler, mobil uygulama veya sosyal ağlara erişim yoluyla sağlanan veriler ile toplanmaktadır.

   Kişisel Verilerin Aktarılması

   İşbu aydınlatma metninde yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, bünyemizde yer alan diğer şirketler, yazılım firmaları vb iş ortaklarımız, iş ilişkisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişiler ve ilgili mevzuat doğrultusunda resmi kurumlar ile yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

   Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Sahip Olduğumuz İlkeler

   İlgili mevzuat kapsamında şirketimiz;

   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
   Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
   Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
   İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine riayet etmektedir.
   Özel Nitelikteki Kişisel Veriler

   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

   Şirketimizce özel nitelikteki kişisel veriler, kanunun istisna tuttuğu haller dışında ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmez ve üçüncü kişilere aktarılmaz.

   Kişisel Veri Sahibinin Hakları

   Şirketimize doğrudan veya dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak,

   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
   Mevzuattan kaynaklı haller saklı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılan şartların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
   Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin değişikliklerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesi isteme
   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
   Söz konusu haklarınızın kullanılması ile ilgili olarak kanuna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem öngörülebilecek olmakla birlikte, taleplerinizi ıslak imzalı olarak şirket adresimize ya da info@havuzlubahcem.com adresine güvenli elektronik imza ile ulaştırabilirsiniz.

   Yapacağınız başvuruda, kimliğinizi tevsik eden belgelerin eklenmesi veya vekaleten hareket ediyorsanız geçerli bir vekaletnamenin ibrazı, talebinizin açık, anlaşılır ve mevzuata uygun olması; ayrıca adres bilgilerinizin de başvuruda mevcut olması gerekmektedir.

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.